Κυριακή, Ιανουαρίου 07, 2007

REQUIEM

            
Requiem aeternam dona eis, Domine,  Grant them eternal rest, O Lord,
et lux perpetua luceat eis.      and may perpetual light shine on them.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,        Thou, O God, art praised in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem. and unto Thee shall the vow
Exaudi orationem meam,        be performed in Jerusalem.
ad te omnis caro veniet.       Hear my prayer, unto Thee shall all
Requiem aeternam dona eis, Dimine,      flesh come.      
et lux perpetua luceat eis.      Grant them eternal rest, O Lord,
                   and may perpetual light shine on them.
 

Kyrie

                   
Kyrie eleison.            Lord have mercy upon us.
Christe eleison.           Christ have mercy upon us.
Kyrie eleison.            Lord have mercy upon us.
 

Sequentia

            
Dies irae, dies illa         Day of wrath, that day
Solvet saeclum in favilla,      Will dissolve the earth in ashes
Teste David cum Sibylla.       As David and the Sibyl bear witness.
 
Quantus tremor est futurus      What dread there will
Quando judex est venturus       When the Judge shall come
Cuncta stricte discussurus.      To judge all things strictly.
 
Tuba mirum spargens sonum       A trumpet, spreading a wondrous sound
Per sepulcra regionum         Through the graves of all lands,
Coget omnes ante thronum.       Will drive mankind before the throne.
 
Mors stupebit et natura            Death and Nature shall be astonished
Cum resurget creatura         When all creation rises again
Judicanti responsura.         To answer to the Judge.
 
Liber scriptus proferetur       A book, written in, will be brought 
In quo totum continetur,           forth
Unde mundus judicetur.        In which is contained everything that is
                   Out of which the world shall be judged.
 
Judex ergo cum sedebit        When therefore the Judge takes His seat
Quidquid latet apparebit,       Whatever is hidden will reveal itself.
Nil inultum remanebit.        Nothing will remain unavenged.
 
Quid sum miser tunc dicturus,     What then shall I say, wretch that I am
Quem patronum rogaturus,       What advocate entreat to speak for me,
Cum vix justus sit securus?      When even the righteous may hardly be
                       secure?
 
Rex tremendae majestatis,       King of awful majesty,
Qui salvandos salvas gratis,     Who freely savest the redeemed,
Salve me, fons pietatis.       Save me, O fount of goodness.
 
Recordare, Jesu pie,         Remember, blessed Jesus,
Quod sum causa tuae viae,       That I am the cause of Thy pilgrimage,
Ne me perdas illa die.        Do not forsake me on that day.
 
Quaerens me sedisti lassus,      Seeking me Thou didst sit down weary,
Redemisti crucem passus,       Thou didst redeem me, suffering death
Tantus labor non sit cassus          on the cross.
                   Let not such toil be in vain.
 
Juste judex ultionis         Just the avenging judge,
Donum fac remissionis         Grant remission
Ante diem rationis.          Before the day of reckoning.
    
Ingemisco tamquam reus,            I groan like a guilty man.
Culpa rubet vultus meus,       Guilt reddens my face.
Supplicanti parce, Deus.       Spare a suppliant, O God.
    
Qui Mariam absolvisti         Thou who didst absolve Mary Magdalene
Et latronem exaudisti,            And didst hearken to the thief,
Mihi quoque spem dedisti.       To me also hast Thou given hope.
 
Preces meae non sunt dignae,     My prayers are not worthy,
Sed tu bonus fac benigne,       But Thou I Thy merciful goodness grant
Ne perenni cremer igne.            That I burn not in everlasting fire.
 
Inter oves locum praesta,       Place me among Thy sheep
Et ab haedis me sequestra,      And seperate me from the goats,
Statuens in parte dextra.       Setting me on Thy right hand.
 
Confutatis maledictis         When the accursed have been confounded
Flammis acribus addictis,       And given over to the bitter flames,
Voca me cum benedictis.            Call me with the blessed.
 
Oro supplex et acclinis,       I pray in supplication on my knees.
Cor contritum quasi cinis,      My heart contrite as the dust,
Gere curam mei finis.         Safeguard my fate.
 
Lacrimosa dies illa          Mournful that day
Qua resurget ex favilla            When from the dust shall rise
Judicandus homo reus.         Guilty man to be judged.
Huic ergo parce, Deus,        Therefore spare him, O God.
Pie Jesu Domine,           Merciful Jesus, Lord
Dona eis requiem.           Grant them rest.
 

Offertorium

            
Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,  Lord Jesus Christ, King of glory,
libera animas omnium fidelium     deliver the souls of all the faithful
    defunctorum          departed from the pains of hell and 
de poenis inferni, et de profundo lacu:    from the bottomless pit.
libera eas de ore leonis,       Deliver them from the lion's mouth.
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant Neither let them fall into darkness  
    in obscurum,          nor the black abyss swallow them up.
sed signifer sanctus Michael     And let St. Michael, Thy standard-
retraesentet eas in lucem sanctam,  bearer, lead them into the holy light
quam olim Abrahae promisisti     which once Thou didst promise
et semini ejus.            to Abraham and his seed.
 
Hostias et preces, tibi, Domine,   We offer unto Thee this sacrifice   
laudis offerimus;           of prayer and praise.
tu suscipe pro animabus illis,    Receive it for those souls
quarum hodie memoriam facimus:    whom today we commemorate.
fac eas, Domine, de morte transire ad     Allow them, O Lord, to cross
    vitam,             from death into the life
quam olim Abrahae promisisti     which once Thou didst promise to
et semini ejus.            Abraham and his seed.
 

Sanctus

                
Sanctus, Sanctus, Sanctus,      Holy, holy, holy,
Dominus Deus Sabaoth!         Lord God of Sabaoth
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Heaven and earth are full of Thy glory.
Osanna in excelsis.          Hosanna in the highest.
 

Benedictus

            
Benedictus qui venit in nomine Domini.    Blessed is He who cometh in the name of 
Osanna in excelsis.          the Lord. Hosanna in the highest.
 

Agnus Dei

            
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Lamb of God, who takest away the sins of
dona eis requiem.           the world, grant them rest.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Lamb of God, who takest away the sins of
dona eis requiem sempiternam.     the world, grant them everlasting rest.
 

Communion

            
Lux aeterna luceat eis, Domine,        May eternal light shine on them, O Lord
cum sanctis tuis in aeternum,     with Thy saints for ever,
quia pius es.             because Thou art merciful.
Requiem aeternam dona eis, Domine,  Grant the dead eternal rest, O Lord,
et lux perpetua luceat eis,      and may perpetual light shine on them.
cum santis tuis in aeternum,     with Thy saints for ever,
quia pius es.             because Thou are merciful.